Játékszabályzat

„SENSODYNE Whitening JÁTÉK”

Nyereményjáték szabályzat

 

 

A GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  (1124 Budapest, Csörsz utca 43.) (továbbiakban: Szervező) vásárlói promóciót (a továbbiakban: Promóció) szervez a jelen szabályzatban foglaltak szerint (a továbbiakban: Szabályzat), melynek lebonyolításával megbízza a Progressive Studio Kft-t (1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró 6. em. - a továbbiakban: Lebonyolító). A Promócióban azok, az 4. pontban foglalt feltételeknek megfelelő természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Promóció (lentebb meghatározott) időtartama alatt a GlaxoSmithKline-Consumer Kft. által forgalmazott, a promócióban résztvevő bármely Sensodyne, Parodontax vagy Aquafresh termékből (a továbbiakban: Termék) Magyarország területén a Rossmann üzleteiben legalább 1999 Forint értékben vásárolnak 2019. május 6. - 17. között. A Szabályzat a Lebonyolító által üzemeltetett online felületen, azaz a www.whiteningjatek.hu weboldalon (a továbbiakban: Játékfelületek) érhető el.

 

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Promócióban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Játékfelületen elérhető és megtekinthető.

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 

1. A Promócióban résztvevő személyek

A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és aki a Promócióban a jelen játékszabályzatban írtak szerint érvényes Pályázatot nyújt be, valamint ezzel egyidejűleg elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek – így különösen a Forgalmazó vagy a megnyerhető termék felajánlója – tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, nem valós adatokat tartalmazó Pályázatot küld be, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Promócióra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Szervező kizárólag azokat az online Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékosok saját adataikat tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal küldi el Pályázatát a Weboldalon, úgy a Promócióval kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost a megadott adataival kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli, a Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat beküldésével kapcsolatos adatait harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át, és nem használhatja más adatait.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Promócióból kizárhatja.

A Promócióból – a Szervező és Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Promóció szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal vesznek részt a Promócióban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Játékfelület és a Promóció védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

 • hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz olyan adatokkal, amelyre a Játékos nem jogosult;
 • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);
 • nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását illetőleg hirdetését;
 • bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Játékost és egyidejűleg a Pályázatát is érvénytelenítse, továbbá hatósági, büntető- vagy kártérítési eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Játékfelület rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Játékfelületen folytatandó tevékenységet.

 

2. A Promóció leírása

A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt oly módon, hogy a 3. pontban meghatározott promóciós időszakban legalább 1999 Forint értékben vásárolnak a promócióban résztvevő bármilyen Sensodyne, Parodontax vagy Aquafresh terméket Magyarország területén a Rossmann üzleteiben, majd a heti nyereményekért és a fődíjért feltöltik a vásárlást igazoló AP kódot és blokk fotót. Kizárólag név, valós e-mail cím és a vásárlást igazoló bizonylaton szereplő AP kód és annak fotójának megadásával lehet a nyereményjátékban pályázni.

A promócióban résztvevő termékek:

 • Sensodyne Sensitivity&Gum Whitening fogkrém, 75 ml
 • Sensodyne Rapid Whitening fogkrém, 75ml

 • Sensodyne Repair&Protect Whitening fogkrém, 75 ml

 • Sensodyne Pronamel Whitening fogkrém, 75 ml

 • Sensodyne Extra Whitening fogkrém, 75 ml

 • Sensodyne True White medium fogkefe

 • parodontax Whitening fogkrém, 75 ml

 • parodontax Complete Protection Whitening, 75ml fogkrém

 • Aquafresh White&Shine fogkrém, 100 ml

 • Aquafresh All in One Whitening fogkrém, 100ml

Továbbá a termékek listája elérhető a játék hivatalos oldalán a  https://whiteningjatek.hu/termekek címen is.

 

3. A Promóció időtartama

A Promóció 2019. május 6. 08:00:00 óra – 2019. május 17. 23:59:59 óra között zajlik.

 

Játék periódusok:

 

Teljes játékperiódus:

2019. május 6. 08:00:00 óra – 2019. május 17. 23:59:59 óráig tart.

 

 

Heti játékperiódus: 

2019. május 6. 08:00:00 órától – május 11. 23:59:59 óráig,

2019. május 12. 00:00:00 órától – május 17. 23:59:59 óráig tart.

 

A Promócióban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

 

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik,

A Promócióban azok vehetnek részt, akik

a) a Játékfelületek valamelyikén az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulásukat megadva regisztrálnak, az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek,

b) a 2. pontban megjelölt termékek valamilyéből a Rossmann üzleteiben a Promóció időtartama alatt legalább 1999 Forint értékben vásárolnak,

c) a Játékfelületen – www.whiteningjatek.hu - hiánytalanul és a valóságnak megfelelően feltöltik a b) pont szerinti vásárlást vagy vásárlásokat igazoló bizonylaton szereplő AP kódot és a vásárlást igazoló blokk fotóját,

d) mind az a) pont szerinti, mind a c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény kézbesítésének ideje alatt.

 

Az AP szám egy minden, a vásárlást igazoló tételes bizonylat legutolsó sorában megtalálható, az AP betűkombinációval kezdődő, összesen (AP betűkombinációval együtt) 11 karakterből álló egyedi, pénztárgépenként eltérő azonosító.

 

A Játékosnak a www.whiteningjatek.hu weboldalon a játékot követően meg kell adnia a Pályázathoz szükséges adatokat: személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím és a vásárlást vagy vásárlásokat igazoló bizonylaton szereplő AP kódot, a vásárlás dátumát, időpontját és a blokk/bizonylat fotóját. A Játékos a személyes adatok kitöltése, valamint a Játékszabályzat elolvasás után, amennyiben egyetért a játékszabályzattal és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal, el kell fogadnia azokat, valamint hozzájárul megadott személyes adatai kezeléséhez a nyereményjátékhoz kapcsolódóan a cél megvalósulásáig (általában az utolsó heti nyertes kisorsolását követő harmadik munkanap végéig, valamint a nyertesek esetében a postázás megtörténtétől számított nyolcadik év végéig). A Játékosok a Pályázat során megadott e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli.

 

A Pályázat feltöltését követően a a weboldalon egy automatikus válaszüzenet jelenik meg, a Pályázat sikeres elküldéséről. A Pályázat beérkezése után a Játékos automatikusan generált levélben értesül az AP kód és blokkfotó elfogadásáról, szükség esetén a hiányzó adatok pontosításáról és a Játékszabályzatban foglaltakkal ellentmondó Pályázatok elutasításáról. Abban az esetben, amikor a Játékos a sorsolások alkalmával kiválasztásra kerül, mint Nyertes, arról e-mail üzenetben kap értesítést 5 munkanapon belül. A nem nyertes státuszról a rendszer nem küld értesítést azon Játékosok számára, akik a nyereményjátékban semmilyen Nyereményt nem nyertek.

 

A Promócióba beérkező Pályázatokat a rendszer a szerverre való beérkezésének időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Promóció szervere a mérvadó.

 

 

5. Nyeremények

Szervező által a Promóció során a következő nyeremények kerülnek a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján kisorsolásra az alábbiak szerint:

 

 

Heti nyeremény: a 3. pontban meghatározott heti játékperiódusok során hetente 5 darab (összesen 10 db) 25.000 Ft értékű Rossmann Ajándékkártya, amely a Magyarország területén található Rossmann üzletekben váltható be. Továbbá hetente 5 darab fagylaltkészítő gép (összesen 10 darab), illetve 5 darab fehér utazóbőrönd (összesen 10 darab).

Nyertesek száma összesen: 30 fő.

 

Fődíj: a 3. pontban meghatározott teljes játékperiódus során érvényes pályázatot benyújtó játékosok között fődíjat sorsolunk ki, mely egy 2 fő részére szóló utazás Santorinire. A nyeremény voucher formájában kerül átadásra, és felhasználható (az utazás legkésőbbi dátuma) 2020.05.31-ig. Az utazás időtartama: 7 éjszaka. A voucher értéke 800.000,-Ft, azaz nyolcszázezer forint. (Amely, a szolgáltatásokkal együtt az Apollon Travel 2019 évi katalógusában található Santorini árlista alapján került meghatározásra. Ez alól kivétel, ha az utazás 2020.01.01 és 2020.05.31. közé esik, ebben az esetben a későbbiekben kiadott 2020-as esztendőre érvényes árlista alapján a nyertessel történt egyeztetés (időpont, időtartam, szálláshely és a szabad kapacitások) figyelembe vételével használható fel.) Minden további részlet egyeztetése a vouchert kibocsájtó utazási irodával szükséges, és a Fődíj nyertesének feladata. Az utalvány nem átruházható, készpénzre nem váltható.

Nyertesek száma összesen 1 fő.

 

A teljes játék ideje alatt összesen 31 (fő) nyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. Tekintettel arra, hogy a nyeremény átadásának körülményei megfelelnek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.14. pontjában foglalt, az adómentesség alkalmazhatóságához szükséges követelményeknek, így a nyeremény átadásával kapcsolatban személyi jövedelemadó (illetőleg egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség nem merül fel sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem a nyertesek oldalán.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Promócióban nem sorsol ki.

6. Sorsolás


A nyertesek sorsolása a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján történik, melyről sorsolási jegyzőkönyv készül az alábbiak szerint:

 

Heti nyeremények:

1.       hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2019. május 13. 11 óra

2.       hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2019. május 20. 11 óra

Fődíj sorsolása: 2014. május 20. 11 óra 30 perc

 

 

Az 5. pontban meghatározott nyereményeket („Nyeremények”) a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Weboldalon keresztül érvényes Pályázatot küldenek be az 4. pontban foglaltak szerint.

A Nyertesek meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A Nyertesek névsora a sorsolást követően bárki által szabadon megtekinthető, a játék Weboldalán található Nyertesek menüpont alatt.

Az a Játékos, aki valamely heti játékban már nyertesként került meghatározásra a továbbiakban nem jogosult a heti játékok nyereményére, azaz 1 Játékos maximálisan csak 1 darab heti nyereményt nyerhet. Ha a Játékos heti nyereményben részesül, nem kerül kizárásra a fődíj sorsolásból.

A sorsolás alkalmával Szervező minden nyereményhez 2 fő Tartaléknyertest is kisorsol.  Amennyiben a nyertes Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, vagy a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékosok a 8. pontban meghatározott együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget Szervező a 6. pont szerint meghatározott Tartaléknyertest állít be a Nyertesek helyett. A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre. Amennyiben a Nyertesek vagy a mögöttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy egyéb okból kizárásra kerülnek vagy a Nyereményt a 8. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, a nyereményre a soron következő Tartaléknyertes jogosult. A Tartaléknyertes helyébe is léphet Tartaléknyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló Tartaléknyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

 

7. Nyertesek értesítése

 

A Heti nyertesek és a Fődíj nyertese által a Pályázat során megadott e-mail címre a Lebonyolító nyertes értesítőt küld, (”Nyertes értesítés”).

 

Lebonyolító a heti nyertesek és a fődíj nyertese számára a sorsolást követő 5 munkanapon belül a Játékosok által megadott e-mail címre elektronikus nyertes értesítő üzenetet küld. A Lebonyolító e-mailben kapcsolatba lép a heti nyertesekkel és a fődíj nyertesével, amelynek során a nyerteseknek 5 munkanapon belül „jelentkezniük kell” a kapott ”Nyertes értesítés” tárgyú emailben található link segítségével - adataik kitöltésével - a nyeremény határidőn belüli átadása érdekében.

 

A heti nyertesekkel és a fődíj nyertesével a Lebonyolító 5 munkanapon belül két alkalommal kísérel e-mailben kapcsolatba lépni. Amennyiben az első nyertes értesítő e-mail üzenet megküldését követő 5 munkanapon belül a Lebonyolítónak nem sikerül kapcsolatba lépnie a heti nyertesekkel, akkor Nyereményeik a 6. pont szerinti Tartaléknyertest illetik meg.

 

Lebonyolító a nyeremények kézbesítéséhez szükséges mértékben egyeztet a nyertesekkel a kézbesítés részleteiről.

 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A heti nyeremények postai úton kerülnek átadásra a Nyertesekkel utólagosan egyeztetett postai címre. A címegyeztetést Lebonyolító e-mailen küldött adatbekérő formon keresztül végzi.

A fődíj átadása elektronikus úton történik, voucher formájában.

A heti nyeremények a nyereményjáték zárultát követő 60 naptári napon belül kerülnek kiküldésre.

Amennyiben Nyertesek a nyertességre való jogosultságukat bármely okból nem igazolják Lebonyolító vagy Szervező felé a Nyeremények átadása meghiúsultnak tekintendő, mely körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, ezzel kapcsolatban velük szemben semmilyen igény, követelés nem támasztható. A Szervező a Nyeremény átadására ez esetben újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Nyertesség esetén Lebonyolító a Nyertesek nevét a www.whiteningjatek.hu Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő azon Nyertesek neve, valamint a nyertesség dátuma jelenik meg, akiket a rendszer az adott játékperiódus időszakára kisorsolt. A személyes adataik jelen pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Promócióra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

A Szervező kizárja a Promócióból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi-, és pályázati feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a kézbesítés megtörténtét akadályozó, a Játékos érdekkörében felmerült körülményről való értesítésüket követő 15 napon belül nem hárítják el e körülményt, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményeket a Szervező kizárólag magyarországi címre postázza.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

 

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során az igénybe vett posta szolgáltató tevékenységével összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a postai szolgáltatónál tehető meg.

9. Felelősség

 

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
 

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Promóció, illetve a Promóciót, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

10. Egyéb rendelkezések

 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Promóció időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Játékfelületeken.

A Promócióról részletes információk a www.whiteningjatek.hu Weboldalon érhetők el.

A Játékosok a Promócióval és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az info@whiteningjatek.hu e-mail címen kérhetnek tájékoztatást.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.whiteningjatek.hu Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

A Promócióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.whiteningjatek.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül, valamint a nyereményjáték adatbázisán keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Pályázataiba a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve Lebonyolító sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a jelen Promóciós szabályzat szándékos megszegésével, valamint az egyéb szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás miatt a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Játékosok elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért a Ptk. szerinti teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Promóció elérhetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Játékszabályzat módosulásáról a Szervező a www.whiteningjatek.hu oldalon tájékoztatja a Játékosokat.

A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni.

Bármilyen a Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

Kelt: Budapest, 2019. május 3.

 

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató a GSK “Szájápolási játék” elnevezésű nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról

 

Az adatkezelés célja

 

A Promócióban való részvétel, a Promóció lebonyolítása.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A Játékosok hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Általános Adatvédelmi Rendelet (“GDPR”), 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalap.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékfelületen Ön által rögzített adatoknak önálló, a GlaxoSmithKline-Consumer Kft.-től független adatkezelője a Facebook Inc. (székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304) is, amely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsított, az EU–USA közötti „Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Facebook Inc.-nek a Facebook közösségi portálon kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi elérhetőségen érheti el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

A kezelt személyes adatok köre

 • Név
 • Telefonszám
 • Postacím
 • e-mail cím

 

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (az adatok törlésével a Promócióban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik).

A nem nyertes Játékosok személyes adatai a Promóció lezárását  követő 2 hónapon belül törlésre kerülnek. A nyertes Játékosok adatait az Adatkezelő 5 évig megőrzi, valamint kérés esetén nyomban megsemmisíti.

A Játékos a Promócióban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette. A Játékosok személyes adatait a Szervező és Lebonyolító a nyeremények sikeres kézbesítésének érdekében további harmadik személynek (Magyar Posta Zrt., székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01 10 042463) a nyeremények sikeres kézbesítésének mértékéig és teljesüléséig átadja. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel kezeli.

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

 

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  (1124 Budapest, Csörsz utca 43., cégjegyzékszám: 01 09 264844)

 

Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi

a) a játékot lebonyolító Progressive Studio Kft.-t (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1., cégjegyzékszám: 01-09-877715, 8), amely a Játékfelületeket üzemelteti és a játékkal összefüggésben Önnel a kapcsolatot tartja, valamint

b) amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, a Magyar Posta Zrt.-t (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-t (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.), amelyek a nyeremények kézbesítését végzik.

 

Az adatkezelő e tevékenysége során al-adatfeldolgozóként igénybe veszi

 1. a tárhelyet biztosító RACKFOREST KFT.-t (székhely: 1132 Budapest,
  Victor Hugo u. 18-22., adószám: 14671858-2-41), amely a tárhelyet biztosítja a játékkal összefüggésben.

 

A nyertesek nevét a sorsolást követően a GlaxoSmithKline-Consumer Kft. nyilvánosságra hozza.

 

A nyertesek azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

 

 

Adatbiztonság

A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Résztvevő személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Résztvevő kérheti a Szervezőtől:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (GDPR 14.cikk),

b) a személyes adataihoz történő hozzáférést (GDPR 15.cikk),

c) személyes adatainak helyesbítését (GDPR 16.cikk), valamint

d) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását (GDPR 17. cikk),

e) a személyes adatai kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk),

f) megilleti a személyes adatai hordozhatóságához való jog (GDPR 20.cikk), valamint

g) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

 

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a Játékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

 • személyes adat kezelése jogellenes;
 • a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Résztvevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Résztvevő másként kéri. A Szervező a Résztvevő részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Játékosok: info@whiteningjatek.hu Progressive Studio Kft. Skála Metró Irodaház, 6. emelet, H-1066, Budapest, Nyugati tér 1.

Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Promócióban résztvevő személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén, a Játékos Promócióban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a belső adatvédelmi felelőshöz (adatvédelmi tisztségviselőhöz) lehet fordulni az alábbi elérhetőségen: email: HU.CPA@gsk.com.

Továbbá a Résztvevő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu).

A Játékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező a Játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Promócióban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy a jelen Szabályzatnak hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Promócióban való részvétel és a Promócióval kapcsolatban rendelkezésre bocsátott személyes adatok megadása önkéntes.

 

Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

 

Kelt: Budapest, 2019. május 3.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelmi tájékoztató oldalon megtalál minden információt arról, hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat, valamint módosíthatja az adatvédelmi beállításokat is.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDwhiteningjatek.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentwhiteningjatek.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
openingPopupDisplayedwhiteningjatek.huA nyitó felugró ablak bezárását tárolja, hogy ne jelenjen meg minden oldalletöltéskor.1 óra

A statisztikai adatok gyűjtése anonimizált formában történik, így a látogató semmilyen módon nem azonosítható ezen sütik tartalmából. Ezen sütik segítségével tudjuk figyelni, hogy viselkednek a látogatók, ezzel is segítve minket a legjobb szolgáltatás nyújtásában.

Ezen sütik engedélyezéséhez kattintson az 'Engedélyez' jelölőnégyzetre, majd az 'Elfogadom', vagy a párbeszédpanelt bezárva a 'Minden süti engedélyezése' gombra.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_gawhiteningjatek.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.2 év
_gidwhiteningjatek.huA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.Munkamenet vége
_gat_*whiteningjatek.huA Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzására.Munkamenet vége
Fel